Strefa rodzica

Przedszkole Niepubliczne Ochronka

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

 

PLAN DNIA

7:00 - 08:15

08:20

08:30 - 9:00

09:00 - 10:15

10:30- 11:30

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:15 - 16:00

Schodzenie się dzieci, zabawy według zainteresowań, czynności porządkowe.

Modlitwa.

Śniadanie.

Zajęcia obowiązkowe.

Spacery, zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe lub dowolne w sali.

Obiad.

Leżakowanie (3-latki). Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające, zajęcia indywidualne (4,5,6,latki )

Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca wyrównawcza.

Podwieczorek.

JADŁOSPIS

jest realizowany cyklicznie z możliwością nieplanowanych zmian

Karta zgłoszenia do pobrania

(otwórz w nowej karcie przeglądarki wydrukuj i wypełnij)

Statut Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”

im. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Luboniu, Pl. E. Bojanowskiego 6.

3. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia. Adres: Pl. E. Bojanowskiego 6, 62-030 Luboń.

4. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzemieniu

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

7. Przedszkole posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP 777-272-96-09 oraz Numer Identyfikacji w rejestrze statystycznym – REGON 302263237.

8. Podstawę prawną działalności przedszkola stanowią:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

b) Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Luboń

c) niniejszy Statut.

 

 Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

§ 3

 

Cele przedszkola

 

1. Celem przedszkola jest:

 

a) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) Budowanie systemu wartości, opartego na zasadach chrześcijańskich, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

d) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia porażek;

e) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

f) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

g) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

h) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

i) Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

j) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

 

2. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane przez:

 

a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

b) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) Wychowanie przez sztukę;

h) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

i) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

j) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

k) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

l) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

ł) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 4

 

Zadania przedszkola

 

Zadaniem przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

 

 

 

Rozdział III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

§ 5

 

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych grup programami wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole realizuje "Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego", który zawiera myśl pedagogiczną Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP i twórcy ochronek dla dzieci.

3. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor.

4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§ 6

 

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1. Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;

2. Równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu;

3. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

6. Kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

7. Ogrodzenie terenu przedszkola.

9. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

10. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki, zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

11. Dostosowanie stolików i krzesełek do warunków antropometrycznych dzieci;

12. Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

13. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 7

 

W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na :

a) Diagnozowaniu środowiska dziecka;

b) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

c) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

d) Wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

e) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

f) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

g) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

a) rodzicami;

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

c) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

a) rodziców;

b) nauczyciela - wychowawcy grupy;

c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

a) Zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

b) Zajęć specjalistycznych : rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej;

c) Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

5. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

6. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli grupy.

7. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

§ 8

 

Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań, zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

§ 9

 

Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pod warunkiem, że istnieje możliwość włączenia go do grupy dzieci zdrowych.

 

§ 10

 

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 

 

 

Rozdział IV

Organy przedszkola

 

§ 11

 

Organami przedszkola są:

1. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Luboniu, Pl. E. Bojanowskiego 6 (Dom Generalny)

2. Dyrektor przedszkola;

3. Rada Pedagogiczna;

 

§ 12

 

Dyrektor

 

1. Dyrektor przedszkola jest powoływany przez Przełożoną Generalną Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luboniu.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

 

 

§ 13

 

Zadania i obowiązki dyrektora przedszkola

 

Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola ;

2. Reprezentuje je na zewnątrz, wobec władz samorządowych i oświatowych;

3. Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

4. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

d) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego;

e) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Rodzicami;

f) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola;

g) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych.

5. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

a) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne;

c) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno -sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i na placu przedszkolnym;

d) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

e) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

f) dysponuje środkami finansowymi przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

g) organizuje prace konserwacyjno - remontowe;

h) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

i) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość.

6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli ;

c) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

d) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

e) udziela urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

g) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

h) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

8. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola przez organ prowadzący. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 14

 

Rada pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Kompetencje rady pedagogicznej:

a) Uchwala regulamin swojej działalności;

b) Zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

c) Opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

d) Opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

e) Opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej w księdze protokołów.

6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 15

 

Zasady współpracy organów przedszkola

 

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3. Spory między organami przedszkolaa rozstrzyga się wg zasad:

a) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;

b) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami;

c) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

Rozdział V

Organizacja przedszkola

 

§ 16

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

2. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w jego pracy:

a) w okresie wakacji letnich: od 1 lipca do 31 sierpnia;

b) w okresie świąt Bożego Narodzenia

c) w okresie Świąt Wielkanocnych

d) w dni ustawowo wolne od pracy.

3.  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat. W wyjątkowych wypadkach mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

4. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 roku życia.

 

§ 17

 

1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin: od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku .

2. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.00 - 14.00.

 

§ 18

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25

3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela.

4. Dyrektor może przydzielić do każdej grupy osobę pełniącą obowiązki pomocy wychowawczej

 

§ 19

 

1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: np. rytmika, gimnastyka korekcyjna itp.

3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

b) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.

 

§ 20

 

Przedszkole organizuje naukę religii dla wszystkich grup wiekowych.

 

§ 21

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów;

b) liczbę pracowników;

c) ogólną liczbę godzin pracy .

 

§ 22

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.  Czas zajęć w ramach podstawy programowej jest dzielony zgodnie z rozporządzeniem MEN:

a) Co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;

b) Co najmniej jedną piątą czasu  (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);

c) Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d) Pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

3. Czas przed śniadaniem i po godz. 14.00 jest czasem opiekuńczym

 

§ 23

 

Odpłatność za przedszkole.

 

1. Przedszkole częściowo jest finansowane z budżetu gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole pobiera od rodziców (prawnych opiekunów) tzw. opłatę stałą za pobyt dziecka w placówce.

3. Wysokość tej opłaty ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

4. Opłata stała za pobyt dziecka jest przeznaczona na utrzymanie placówki i wydatki nie związane z działalnością dydaktyczno - wychowawczą (np. remonty, zakup sprzętu i inne).

5. Opłata stałą za pobyt dziecka, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi.

6. Dzienna opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie komunikatu.

7. Opłata, o której mowa w ust. 6 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka przez 3 kolejne następujące po sobie w danym miesiącu dni. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

8. Opłaty uiszcza się do 15 - tego każdego miesiąca u dyrektora lub osoby upoważnionej albo przelewem na konto przedszkola.

9. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

10. W szczególnych wypadkach, na prośbę rodziców dziecka, dyrektor przedszkola może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności - okresowych lub stałych.

11. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z tytułu pobytu dziecka oraz wyżywienia w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli koszty prowadzenia działalności przedszkola ulegną zmianie z przyczyn niezależnych (np. wysoka inflacja powodująca destabilizację działalności przedszkola).O wszelkich zmianach rodzice będą wcześniej poinformowani.

 

§ 24

 

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

Rozdział VI

Pracownicy przedszkola

 

§ 25

 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zatrudnieni z Kodeksu Pracy i na podstawie kwalifikacji określonych w odrębnych przepisach. Z KP wynikają prawa i obowiązki pracowników.

2. Wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin obowiązuje 40 h tydzień pracy (art. 129 KP).

3. Pracownikom przysługują urlopy zgodnie z rozporządzeniami Kodeksu Pracy:

a) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

b) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

c) 2 dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

d) urlopy okolicznościowe.

4. Czas wolny od zajęć dydaktycznych z dziećmi nie jest czasem wolnym dla pracowników. Pozostają oni wtedy do dyspozycji Dyrektora i wykonują powierzone im zadania na terenie przedszkola.

5. W przedszkolu nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012 r. poz.592)

6. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni dawać dzieciom dobry przykład zgodnie z zasadami Ewangelii.

 

§ 26

 

Nauczyciele

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

b) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowaniem jego godności osobistej;

c) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

d) kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu personalizmu chrześcijańskiego, w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

e) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

f) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

g) objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w wieku 5 lat;

h) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci; informowanie rodziców, o ich osiągnięciach lub brakach;

i) prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych;

k) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbanie o wystrój sali oraz o pomoce i sprzęt przedszkolny;

l) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, oraz innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola;

m) przestrzeganie dyscypliny pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy, przestrzeganie tajemnicy służbowej;

n) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

o) wykonywanie innych czynności dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

a) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, a także potrzeb i oczekiwań;

b) tworzenie środowiska, zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

d) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi - życzliwości, współdziałania, pomocy;

e) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą, do odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

f) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;

g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

h) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

i) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

a) do skrupulatnego przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż, a także do odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu;

b) do kontrolowania właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygowania zauważonych błędów;

c) do dbania o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

d) do zgłaszania dyrektorowi wszystkich wyjść poza teren przedszkola;

e) do usuwania z sali uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

f) do udzielenia pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

g) do niezwłocznego zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

5. Nauczyciel ma prawo do zdobywania stopni awansu zawodowego

 

§ 27

 

Pomoc wychowawcy

 

1. Pomoc wychowawcy współpracuje z wychowawcą w zakresie zapewnienia opieki dzieciom.

2. Zadania pomocy wychowawcy:

a)  spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków związane ze spożywaniem posiłków, higieną osobistą, czynnościami samoobsługowymi, zabawą, spacerami

b)  pomaga w przygotowywaniu materiałów i pomocy do działalności wychowawczo-dydaktycznej

c) czynnie uczestniczy w organizowanych przez nauczycielkę działaniach z dziećmi

d) dba o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu

d) odpowiada za stan zabawek

e) dba o czystość iporządek w sali oraz w szatni

f) przestrzega zasad bhp

3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba dyrektor przedszkola może osobom zatrudnionym jako pomoc wychowawcy przydzielić inne zadania na terenie przedszkola.

 

§ 28

 

Kucharka

 

Zadania kucharki:

1. opracowuje jadłospis, który przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi, układa listę produktów do zakupu;

2. przygotowuje posiłki zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

3. pobiera z magazynu produkty żywieniowe w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednio ich używa;

4. dba o najwyższą jakość i smak posiłków;

5. zachowuje czystość i porządek w kuchni i magazynach żywnościowych, ponosi odpowiedzialność za czystość i porządek na wyznaczonym terenie;

6. zna i przestrzega wszystkie przepisy dotyczące powierzonej jej pracy ( Sanepid, bhp inne rozporządzenia)

7. zna i przestrzega wszystkie instrukcje sporządzone na potrzeby kuchni;

8. natychmiast zgłasza dyrektorowi powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie zdrowia i życia;

9. wykonuje inne polecnia dyrektora związane z organizacją pracy w przedszkolu.

10. w przypadku nieprawidłowości wykazanych w wyniku kontroli zaistniałej z jej winy i niedopełnienia obowiązków ponosi odpowiedzialność finansową.

 

§ 29

 

Pomoc kuchenna

 

Zadania pomocy kuchennej:

1. dokonuje obróbki wstępnej warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

2. przygotowuje potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki;

3. pomaga w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

4. myje naczynia (wyparza) i sprzęty kuchenne;

5. sprząta kuchnię i pomieszczenia pomocnicze, ponosi odpowiedzialność za ich czystość i porządek;

6. wykonuje polecenia kucharki wynikające z codziennego podziału prac;

7. zna wszystkich instrukcje sporządzone na potrzeby kuchni;

8. wykonuje inne polecenia dyrektora związane z organizacją pracy w przedszkolu.

 

§ 30

 

Sprzątaczka

 

Zadania sprzątaczki:

1. utrzymuje czystość i porządek w sali oraz w przydzielonych pomieszczeniach, sumiennie i dokładnie sprząta codziennie;

2. ponosi odpowiedzialność za stan czystości sal, łazienek i innych wyznaczonych pomieszczeń w przypadku kontroli dyrektora, lub innych wyznaczonych osób, po zakończeniu sprzątania albo przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu;

3. przestrzega przepisów bhp dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędnie gospodaruje nimi;

4. umiejętnie posługuje się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; zgłasza dyrektorowi wszelkie uszkodzenia;

5. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny; zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;

6. wykonuje inne polecenia dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

 

 

§ 31

 

Pracownik gospodarczy

 

 

 

Zadania pracownika gospodarczego:

1. utrzymuje czystość i porządek na placu zabaw i terenie przy przedszkolu ( dba o tereny zielone, krzewy, stan chodników, rośliny), odpowiada za czystość i porządek na wyznaczonym terenie;

2. dba o stan techniczny wyposażenia na placu zabaw, dokonuje potrzebnych napraw, zgłasza dyrektorowi konieczność większych napraw;

3. dba o stan techniczny sprzętów i wyposażenia przedszkola, dokonuje konserwacji i napraw;

4. wykonuje prace techniczne na terenie przedszkola (np. składa meble, pomaga przy dekoracjach itp.)

5. raz w roku, z dyrektorem, dokonuje przeglądu budynku i terenu przy przedszkolu;

6. wykonuje inne prace powierzone przez dyrektora.

 

§ 32

 

Pracownik administracyjny

 

Zadania pracownika administracyjnego:

1. prowadzi administrację i dokumentację przedszkolną za wyjątkiem księgowości;

2. dba o porządek w dokumentacji przedszkolnej;

3. prowadzi księgi kasowe w przedszkolu, przygotowuje rozliczenia kwartalne z dotacji dla UM Luboń oraz półroczne i roczne dla organu prowadzącego;

4. odpowiada za stan dokumentacji w przedszkolu;

5. wykonuje inne prace powierzone przez dyrektora.

 

 

 

Rozdział VII

Wychowankowie przedszkola

 

§ 33

 

Rekrutacja do przedszkola

 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu styczniu. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli są wolne miejsca w grupie, dziecko może być przyjęte w innym terminie

2. Dzieci do przedszkola przyjmuje siostra dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola dla wszystkich dzieci i możliwości lokalowych.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują:

a) informacje uzyskane podczas rozmowy wstępnej z rodzicami

b) dane zawarte w Karcie zgłoszenia

4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają:

a) dzieci rodziców pracujących

b) rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do Ochronki

c) dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

5. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca.

6. Dyrektor, w miesiącu lutym, pocztą elektroniczną informuje rodziców o przyjęciu do przedszkola, wpisaniu na listę rezerwową albo o nieprzyjęciu dziecka. Listy dzieci przyjętych i rezerwowych są do wglądu rodziców w gabinecie dyrektora.

7. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

8. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko 2,5 -letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

a) niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki;

b) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

 

 

 

§ 34

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d) poszanowania jego godności osobistej;

e) poszanowaniu własności;

f) opieki i ochrony;

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h) akceptacji jego osoby;

i) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

j) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

a) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

c) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

d) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

e) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

f) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

g) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

§ 35

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności ciągłej trwającej ponad miesiąc;

b) bardzo niskiej frekwencji dziecka trwającej 5 miesięcy (frekwencja mniejsza niż 40 %)

b) występowania zachowań dziecka, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych i odmowy rodziców (opiekunów prawnych) współpracy ze specjalistami, świadczącymi pomoc pedagogiczną lub psychologiczną;

c) zatajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

d) nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu;

e) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy;

2. Skreślenia dziecka z listy dokonuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z wychowawcą grupy, zgodnie z przyjętą procedurą.

3. Decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola dyrektor osobiście doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Organu Prowadzącego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

Rozdział VIII

Rodzice

 

§ 36

 

Prawa i obowiązki rodziców.

 

1. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

c) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola;

d) udziału w organizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

f) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

g) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

h) wystąpienia o czasowe urlopowanie dziecka w sytuacji uzasadnionej (rodzice są wtedy zwolnieni z opłaty żywieniowej, ale ponoszą koszty opłaty stałej przeznaczonej na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola);

i) rezygnacji z przedszkola w ciągu roku szkolnego (pisemny wniosek o wypisanie dziecka składają u dyrektora).

2. Rodzice mają obowiązek:

a) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

b) kształtować i pogłębiać postawy religijne i moralne

c) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

d) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

e) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

f) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola, nie spóźniać się z odbiorem;

g) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

h) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

i) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

j) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

k) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

l) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

ł) informować dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka i dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

m) zgłaszać w formie pisemnej wychowawcom grupy osoby upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola;

n) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

o) wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.

 

§ 37

 

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i przekazać wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza lub osobie dyżurującej. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

2. Do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z objawami innych chorób.

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje dzieciom żadnych leków.

4. Wychowawca grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

5. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, napojów.

6. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek oraz innych wartościowych przedmiotów. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie i zagubienie rzeczy przyniesionych przez dzieci.

7. Dziecko powinno przyjść do przedszkola ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

9. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

10. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

§ 38

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

 

§ 39

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40

 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i podpisania go przez organ prowadzący.

 

 

 

Program wychowawczy

I. Motto programu wychowawczego

Ochronki Sióstr Służebniczek
w Luboniu

 

 

„NAJWYŻSZYM CELEM WYCHOWANIA JEST, ABY CZŁOWIEK
STAŁ SIE NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA NA ZIEMI„

 

 

II. Treści

 

 1. Człowiek pochodzi od Boga jest więc najwyższym dobrem.
 2. Życie religijne(liturgia, modlitwy, obrzędowość) ważnym aspektem codziennego życia.
 3. Wszechstronny rozwój osobowy dziecka.
 4. Tradycja rodzinna, regionalizm w wychowaniu każdego człowieka.
 5. Empatia w wychowaniu dziecka.
 6. Patriotyzm nie tylko regionalny.
 7. Samopoczucie i bezpieczeństwo przedszkolaka.

 

III. Cele

 

 • nauczyć dziecko zasad wiary, znajomości modlitw i liturgii.
 • uczyć dzieci szacunku do ludzi, dorosłych, kolegów, koleżanek
 • kształtować poczucie własnej wartości
 • nauczyć dziecko poszanowania pracy cudzej i własnej
 • nauczyć dziecko korzystania z dóbr kultury
 • zapoznać przedszkolaków z najciekawszymi miejscami w najbliższym środowisku
 • kształtować zachowanie dziecka w różnych miejscach
 • kształtować poczucie patriotyzmu lokalnego
 • zapoznać z obrzędowością regionalną
 • uczyć dziecko zachowań proekologicznych
 • nauczyć podopiecznych dbałości o zwierzęta
 • kształtować asertywne postawy
 • nauczyć bezpiecznego zachowania podczas drogi
 • przygotować dziecko do życia we współczesnym świecie

 

 

IV. Procedura osiągania celów

 

 1. Odpowiedni klimat wychowawczy.
 2. Dział w modlitwach i obrzędach religijnych.
 3. Indywidualizacja w wychowaniu dziecka.
 4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem .
 5. Pogadanki dydaktyczne.
 6. Wycieczki.
 7. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 8. Organizacja imprez przedszkolnych i środowiskowych.
 9. Opieka nad starszymi osobami.
 10. Organizacja apeli patriotycznych.
 11. Gry i zabawy dydaktyczne.
 12. Ćwiczenia gimnastyczno – rekreacyjne.
 13. Profilaktyka: zdrowia  zachowań prozdrowotnych agresji

 

V. Sposoby oceny

 

 • Bieżące sporządzanie notatek o postępach dziecka
 • Notatki z kontaktów z rodzicami
 • Oceny organu prowadzącego i nadzorującego
 • Notatki rozmów z dziećmi
 • Wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola
 • Zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola.

 

VI. Przewidywane osiągnięcia

 

Nasz przedszkolak to dziecko, które:

 • Wie kim jest w pełnym tego słowa znaczeniu.
 • Wie skąd pochodzi.
 • Zna podstawowe modlitwy.
 • Wie, że Bóg jest Kimś ważnym w życiu.
 • Zna swoją małą i dużą Ojczyznę.
 • Umie zachować się w grupie.
 • Stosuje podstawowe zasady kultury.
 • Wie jak i gdzie się zachować.
 • Lubi siebie i drugiego człowieka.
 • Stara się współodczuwać (próby asertywnych zachowań)
 • Potrafi się zaprezentować w przedszkolu i w środowisku lokalnym.
 • Jest dzieckiem, które ma prawa, ale i obowiązki.

 

VII. Ewaluacja

 

Zaplanowano następujące sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej:

 

 • Rozmowy z rodzicami.
 • Ankiety.
 • Opinie z zewnątrz
 • Informacja oceniająca organu prowadzącego

 

Nasz przedszkolak po czterech latach pobytu w naszej Ochronce jest samodzielny. Potrafi  podstawowe modlitwy i stosuje je w codziennym życiu. Prezentuje swoje umiejętności w przedszkolu i w najbliższym otoczeniu. Jest pozytywnie postrzegany w środowisku, nie powinien mieć kłopotów z akceptacją w środowisku oraz w szkole.

 

 

Przedszkole Niepubliczne "Ochronka"

im. Edmunda Bojanowskiego

pl. E. Bojanowskiego 6

62-030 Luboń

 

ochronka@siostry-maryi.pl

 

 

+ 48 500 405 422

 

 

 

Nr konta: 13 1240 3767 1111 0010 4728 6271