KONCEPCJA
PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO

 „Ochronki„

im. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu

Przedszkole Niepubliczne Ochronka

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

 

“Dzieci, jako najdroższy skarb Pana Jezusa, niechaj z miłością pielęgnują,
dokładając wszelkich starań, aby w młodziutkie umysły wkorzeniać gruntowne
poznanie Chrystusa i miłość Boga”.

 

Bł. Edmund Bojanowski

 

 

 

MISJA OCHRONKI

 

Ochronka nasza jest  placówką wychowania katolickiego.

W wychowaniu dzieci dbamy o ich  wszechstronny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dziecka
w duchu personalizmu  i pedagogiki  chrześcijańskiej.

 

 

WIZJA OCHRONKI

 

Budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

 

 

CELE OGÓLNE I ZAŁOŻENIA PRACY OCHRONKI

 

 • Integralne wychowanie dzieci  w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
 • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych do wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe-prawda, dobro, piękno,  zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych, bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii i tradycji i współczesności.
 • Wspomaganie wszystkich dzieci w rozwijaniu uzdolnień ,wspieranie aktywności i samodzielności w atmosferze akceptacji i zaufaniu, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw.
 • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
 • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania
 • Traktowanie dzieci indywidualnie i podmiotowo ,a metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków.

 

 

METODY WSPIERAJĄCE PROCES WYCHOWAWCZY

Stosowanie zasad indywidualnego podejścia do dziecka i jego rozwoju.
Podkreśla się respekt wobec tajemnic dziecka oraz jego wartość jako osoby.

 

 

 

Nauczyciel naszego przedszkola-Ochronki:

 • Świadczy swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.
 • Posiada wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • Posiada świadomość koncepcji pracy przedszkola-ochronki.
 • Jest zaangażowany w pracę przedszkola.
 • Posiada umiejętność współdziałania w zespole, dzielenia się  doświadczeniem zawodowym.
 • Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 • Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.
 • Doskonali i podnosi swoja wiedzę i umiejętności w różnych formach doskonalenia.
 • Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.

 

 PRZEDSZKOLE REALIZUJE

 

 • Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, w tym program wychowawczy, oparty na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego “Ochronić – wychowując”.
 • Prowadzi systematyczną obserwację dziecka.
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
 • Wspomaga rozwój dzieci.
 • Informuje rodziców  na bieżąco o postępach dziecka.
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

 

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY MATERIALNE OCHRONKI

 

 

PERSONEL OCHRONKI

 • Tworzy atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo-dydaktycznego placówki.
 • Wykorzystuje w pracy swój potencjał, jest zaangażowany i rzetelny  w wykonywaniu  swoich obowiązków.
 • Wykazuje się inicjatywą, solidnością, dokładnością i odpowiedzialnością, dba o porządek i ład na przydzielonym stanowisku pracy.
 • Jest  uprzejmy i życzliwy, pełen szacunku dla siebie nawzajem, dla dzieci i rodziców.
 • Świadczy swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.

 

 

BAZA OCHRONKI  DOSTOSOWANA DO REALIZACJI

ZADAŃ PROGRAMOWYCH

 

 • Ochronka posiada duże, jasne, przestronne sale zabaw oraz  łazienki dla każdej grupy  dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych.
 • Sale są wyposażone w nowoczesne meble oraz kąciki zainteresowań oraz zabaw. Atrakcyjne, estetyczne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy umożliwiając wszechstronny rozwój i integracje dzieci.
 • Wyposażenie ochronki w tym pomoce dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów.
 • Przedszkole posiada przestronny i bezpieczny plac zabaw z urozmaiconym sprzętem rekreacyjnym sprzyjającym zabawom i rozwijaniu aktywności ruchowej na powietrzu.
 • Położenie ochronki znajduje się z dala od ruchliwych ulic.
 • Gabinet logopedyczny wyposażony w programy specjalistyczne zapewnia wczesne wspomaganie.
 • Kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym ,spełniające właściwe standardy jakości.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Rodzina jest dla dziecka naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym rozwija się osobowość dziecka, gdzie nabywa ono podstawowe nawyki i otrzymuje wzory zachowań.  Mając ten fakt na uwadze ochronka podejmuje stałą współpracę z rodzicami, bowiem tylko właściwie zorganizowana współpraca obu środowisk wychowawczych w przekazie systemu norm i wartości  może odnieść dobre skutki dla dziecka.

 

Współpraca ta opiera się na następujących zasadach:

 • Zasada jasnego informowania rodziców o specyfice wychowania w ochronce ,zasadach współpracy z rodziną oraz konsekwentnego ich przestrzegania dla osiągnięcia celu wychowania w ochronce.
 • Zasada  pierwszeństwa  prawa rodziców do wychowania dzieci (mowa o prawie naturalnym) z uwzględnieniem ich praw rodzicielskich także w związku z planowaniem działań wychowawczych w ochronce.
 • Zasada pomocniczości polegająca na służbie rodzinie i niesieniu jej pomocy w wychowaniu dziecka.
 • Zasada indywidualnego podejścia do potrzeb, możliwości i potrzeb rodziny.
 • Zasada rzetelnego i dyskretnego informowania rodziców o postępach dziecka jego problemach i potrzebach dostrzeganych w trakcie realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych .
 • Zasada angażowania rodziców w życie ochronki i jej funkcjonowanie -np. zebrania rodziców.
 • Zasada organizowania różnych form czynnego zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne, także z udziałem specjalistów.

 

 

WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Stwarza sposobność do pełnego rozwoju społeczno-emocjonalnego.

 

Przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, rozwijając swoje możliwości i talenty oraz promuje je w ten sposób.

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 • Programach wychowania przedszkolnego
 • Programie wychowawczym
 • Rocznym planie pracy przedszkola.

 

Na wniosek rodziców i personelu przedszkola koncepcja podlega stałej modyfikacji.

 

Przedszkole Niepubliczne "Ochronka"

im. Edmunda Bojanowskiego

pl. E. Bojanowskiego 6

62-030 Luboń

 

ochronka@siostry-maryi.pl

 

 

+ 48 500 405 422

 

 

 

Nr konta: 13 1240 3767 1111 0010 4728 6271